Årsmøte

Dato: 05.05.2021 kl.1800

Sted: Teams

Det er 18 stemmeberettigede medlemmer til stede. Ingen fullmakter er presentert. Totalt 18 stemmer til stede.

  1. Valg av møteleder, referent og to medlemmer til å signere møteprotokollen. Følgende ble valgt av møtet.

Møteleder: Geir Svendsrud

Referent: Trygve Svendsen

2 medlemmer: Stig Losvik og Kjetil Erikstad

  1. Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden

Enstemmig godkjent.

  1. Årsberetning 20/21

Enstemmig godkjent

  1. Årsregnskap 20/21

Både årsregnskapet for Roughnecks og Roughnecks Hockey Team ble enstemmig godkjent

  1. Handlingsplan 21/22

Enstemmig godkjent

  1. Budsjett 21/22

Enstemmig godkjent

  1. Innkomne forslag

Ingen innkomne forslag

  1. Valg av nytt styre og valgkomite

Valgkomiteens innstilling:

Styresammensetning:

Leder – Geir Svendsrud – Ikke på valg

Styremedlem – Veronica Øgård – Ikke på valg

Styremedlem – Sindre A. Ånderå – Ikke på valg

Styremedlem – Erik Topnes Sætre – 2 år

Styremedlem – Trude Helen Thorvaldsen – 2 år

Styremedlem – Didrik Pollestad – 2 år

Styremedlem – Patrick Sundal – 2 år

Styremedlem – Trygve Svendsen – 1 år

Varamedlem – Oddbjørn Andersen – 1år

Valgkomite:

Valter Vøyum – 1år

Valgkomiteens innstilling enstemmig vedtatt. Rune Larssen går ut av valgkomitêen og ble takket av for god innsats gjennom mange år.

Kommenater: Lav kvinnerepresentasjon i styre ble kommentert. Valgkomitêen vil tilstrebe en økt kvinneandel ved neste korsvei. Valgkomiteen oppfordret samtidig kvinner å melde seg til styre og valgkomitê.