Vedtekter for Roughnecks, Stavanger Oilers Supporterklubb

 • 1. Formål

  a)     Supporterklubben er en interesseorganisasjon for alle som definerer seg som Stavanger Oilers supportere. Vi skal arbeide for å ivareta supporternes interesser i forhold til klubb, motstanderklubber, forbund, media etc.
  b)    Supporterklubben skal arbeide for å være en positiv støttespiller for Stavanger Oilers. Supporterklubben skal jobbe for  best mulig tribuneliv og tribunekultur i arenaen ved bruk av verbale og visuelle hjelpemidler som sang, heiarop og TIFO.
  c)     Videre skal supporterklubben og dens medlemmer arbeide for å øke interessen for norsk hockey generelt, og Stavanger Oilers spesielt.
  d)    Supporterklubben er en uavhengig og upolitisk organisasjon som ikke under noen omstendigheter skal brukes av medlemmene til å fremme synspunkter som ikke er relatert til ishockey, norsk idrett og supporterkultur.

 • 2. Medlemmer

  a)     Medlemmer er alle som godtar supporterklubbens vedtekter og betaler medlemskontigent.
  b)    Medlemmer som ved upassende oppførsel skader omdømmet til Roughnecks, Stavanger Oilers eller norsk ishockey generelt, kan uten krav om tilbakebetaling av medlemskontigent miste sitt medlemsskap. Et slikt vedtak skal i tilfelle fattes av det sittende styret.
  c)     Kontigent betales for hver ishockeysesong, her definert som 1.mai t.o.m 30.april.
  d)    Medlemskontigent fastsettes av årsmøtet.
  e)     Medlemmer som benytter seg av retten til å kjøpe sesongkort på ståfeltet til rabattert pris forventes å aktivt delta i tribunelivet gjennom sang, heiarop og TIFO.

 • 3. Valg

  a)     Styret skal bestå av en leder, en kasserer, en sekretær og tre-fem øvrige styremedlemmer. Styret fordeler ansvarsområder og oppgaver slik de finner det hensiktsmessig. Styret skal bestå av maksimum 8 personer.
  b)    Styret velges av årsmøtet for 1-2 år av gangen. Et styremedlem som ønsker å trekke seg fra vervet i en styreperiode, kan av det sittende styret erstattes fram til neste årsmøte.
  c)     Årsmøtet kan velge inntil 4 varamedlemmer til styret.

  d)    Ektefeller, samboere og/eller partnere kan ikke velges inn i det samme sittende styret. Dette gjelder både for styremedlemmer og varamedlemmer.
  e)    I tilfeller hvor årsmøtet velger et styre bestående av færre enn 8 personer, har styret anledning til å supplere selv frem til neste årsmøte.
  f)     Årsmøtet skal også velge en valg/kontrollkomite for 1 år av gangen. Denne skal bestå 1-2 medlemmer, og har som hovedoppgave å sørge for at det til enhver tid er kandidater til styreverv. Videre har valg/kontrollkomite ansvar for avvikling av valg under årsmøtet. De skal også sjekke at vedtekter blir fulgt av styret og øvrige medlemmer. Utskiftninger i valg/kontrollkomite skjer etter samme kriterier som for styre og vararepresentanter.

 • 4. Årsmøte

  a)     Årsmøtet skal avholdes hvert år i perioden 1.april-7.mai.
  b)    Møte og stemmerett har de som er registrert med gyldig medlemsskap pr.1.april, eller som kan dokumentere betalt medlemsskap etter denne dato.
  c)     Kunngjøring om årsmøte skal skje minst 2 uker før årsmøtet holdes.
  d)    Styret kan i spesielle tilfeller innkalle til ekstraordinært årsmøte, dersom minst 2/3 av medlemmene krever det.

 • 5. Informasjon/offentlighet

  a)     Styret skal skrive referat fra alle styremøter. Disse skal være tilgjengelige for gjennonsyn for alle medlemmer. Dette gjelder også årsberetning og referat fra årsmøtet.
  b)    Styret skal skrive årsberetning og referat fra årsmøte.

 • 6. Økonomi

  a)     Styret plikter å føre regnskap over alle inntekter og utgifter i forbindelse med supporterklubbens aktiviteter. Regnskapets hovedtall skal legges frem for årsmøtet for godkjenning.
  b)    Eventuelle overskudd skal brukes til å oppfylle intensjonene til supporterklubben.
  c)     Supporterklubben skal være en nullprofittorganisasjon.
  d)    Ved oppløsning av supporterklubben skal eventuelle økonomiske midler tilfalle Stavanger Oilers.
  e)    Ved oppløsing av Stavanger Oilers, skal eventuelle økonomiske midler fordeles av ekstraordinært årsmøte.
  f)     Kasserer og leder har disposisjonsrett over kontoer tilhørende supporterklubben. Ved overdragelse av konto(er) til ny kasserer og leder skal overdragelsepapirer signeres på årsmøtet.

 • 7. Vedtekter

  a)     Endringer i vedtekter kan kun gjøres av årsmøtet, og da med minst 2/3 flertall.

 • 8. Oppløsing av supporterklubben

  a)     Supporterklubben kan kun oppløses av et enstemmig årsmøte.

 • 9. Roughnecks Hockey Team

  a)     Roughnecks Hockey Team (RHT) er supporterklubbens eget hockeylag.
  b)     RHT skal være et lavterskel hockeytilbud for supporterklubbens medlemmer uavhengig av ferdighetsnivå og være et alternativt møtested for hockeysupporterne der alle skal føle seg velkomne.  Alle som skal delta på RHT treninger, kamper og/eller turneringer skal være betalende medlemmer av supporterklubben.
  c)     RHT skal representere supporterklubben på en god måte, og oppfordres til å være aktive supportere i klubbens indre liv.
  d)    Laguttak til kamper og/eller turneringer skal alltid baseres på treningsoppmøte, innsats og dugnadsoppmøte
  e)    Lagleder for RHT utnevnes av styret i samarbeid med laget. Ved uenigheter kan styre ta en bestemmelse. Lagleder skal ha løpene dialog med styre
  f)     RHT har egen økonomi, adskilt fra supporterklubben for øvrig
  g)    Treningsopplegg skal alltid tilpasses de ferdigheter på spillere som møter på trening, både gode og mindre gode deltakere
  h)    Det forventes at alle spillerne deltar på dugnader for å få fordeler som skaffes gjennom disse
  i)    Eventuelle tvister avgjøres av styret etter fremleggelse av saker fra alle parter